ระบบรับสมัครงานออนไลน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสสตร ์ยินดีต้อนรับ


ระบบออนไลน์รับสมัครงาน - พนักงานสถาบันสายสนับสนุน

ขั้นตอนดำเนินการ

1. สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ

2. โอนเงินค่าสมัครสอบ
    2.1 ไปดำเนินการโอนเงินที่ธนาคาร จำนวนเงิน 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
    2.2 ข้อกำหนดสำคัญ
    - วันที่รับสมัคร ยึดตามวันที่มีเงินเข้าบัญชีสถาบันเรียบร้อยแล้ว และภายในกำหนดตามประกาศรับสมัคร
    (โปรดปรึกษา/สอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคาร ให้แน่ใจว่าเงินเข้าบัญชีสถาบันทันกำหนดรับสมัคร)
    - หากเกินกำหนด ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และขอคืนเงินไม่ได้
    - โปรดอย่าโอนเงินทาง ATM เนื่องจากสลิปจะเลือนลางไม่ชัดเจนเก็บไว้เป็นหลักฐานไม่ได้

3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ไปที่ FAX : 02-374-4252 หรือ Email : job.nida@hotmail.com ประกอบด้วย
    3.1 ใบแจ้งชำระเงิน (ตามข้อ 1)
    3.2 ใบโอนเงินธนาคาร- ค่าสมัครสอบ (ตามข้อ 2)
    - พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 02-727-3292 , 02-727-3405 , 02-727-3581, 02-727-3585
    ไม่เกิน 1 วัน หลังวันปิดรับสมัคร


4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ ที่ www.personnel.nida.ac.th

5. หลักฐานการแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบข้อเขียน
    5.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
    5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
    5.3 ใบโอนเงินธนาคาร-ค่าสมัครสอบ (ฉบับจริง)

6. กรณีสอบข้อเขียนผ่าน - มอบเอกสารหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์
    6.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
    6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
    6.4 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
    6.5 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา (กรณี ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร)
    6.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
    6.7 สำเนาใบ สด. 8 หรือ สด. 43 หรือ หลักฐานทางการทหาร อื่นๆ ที่แสดงว่าได้ผ่านการเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
    6.8 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
    หมายเหตุ : พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ